Pozemek 13.050 m2 (850 m2 stavební pozemek + 12.200 m2 plocha smíšená nezastavitelná), Sedčice

, Nové Sedlo

950 000 Kč

Mám zájem

Nabízíme Vám k prodeji rovinatý až mírně svažitý pozemek 13.050 m2 v obci Sedčice z insolvenčního řízení.
850m2 z pozemku je v územním plánu vedeno jako plocha smíšená obytná vesnická a stojí na něm torzo původní sýpky, která není součástí prodeje.Zbylý pozemek se nachází na území plochy smíšeného nezastavitelného území.

SO.3–plochy smíšené obytné vesnické
a) hlavní využití
• Bydlení spojené s aktivitami, které svou činností nevyvolávají negativní vlivy na funkci bydlení
Cílovou charakteristikou je kompromisní, nekonfliktní využití území, které zajistí dostatečný obytný standard plochy a současně umožní hospodářské činnosti odpovídající venkovskému prostoru.
b) přípustné využití:
ubytovací služby, bydlení v rodinných domech či venkovských usedlostech
• občanské vybavení
• pozemní komunikace,parkovací stání
• plochy veřejných prostranství
• veřejná zeleň,dětská hřiště

Prostorové uspořádání,další regulace:
• minimální velikost parcel 900 m2 (platí pro nově vymezované pozemky)
• zastavitelnost ploch max. 40% (platí pro nově vymezované pozemky)
• minimální podíl zeleně 40% (platí pro nově vymezované pozemky)
• při přestavbách, dostavbách, rekonstrukcích apod. v zastavěném území lze na stavebním
pozemku snížit stávající koeficient zeleně jen v případě, že má vyšší hodnotu než 40%
• maximální výšková hladina zástavby jsou dvě nadzemní podlaží a podkroví, maximální výška
římsy 8 m
• pro plochu bývalé sýpky v Sedčicích (p. č. st.1, 356, 392) platí:
• při novém využívaní sýpky je nutno dbát na její vysokou architektonickou hodnotu (vyjádřenou mj. i památkovou ochranou) a provádět jen takové stavební úpravy, které nenaruší její architektonický výraz a působení jako výrazné stavební dominanty.
• objekt není možné využívat k bydlení.

S*–plochy smíšené nezastavěného území
Cílovou charakteristikou je zajištění ploch, na kterých bude umožněna koexistence funkcí dané plochy, které jsou vyjádřeny v indexu. Plochy mohou zahrnovat například prvky lokální úrovně ÚSES (pokud nejsou součástí ploch přírodních), významné krajinné prvky, interakční prvky, údolní nivy drobných vodotečí, drobné vodní plochy a mokřady, pramenné oblasti, drobné zemědělské pozemky,lesíky,remízky,stávající izolované stavby (nevytváří s dalšími objekty souvislé zastavěné území), zařízení pro nepobytovou rekreaci a relaxaci,těžbu nerostů pro místní spotřebu apod.Jako plocha smíšená nezastavěného území může být vyznačena přechodová zóna mezi zastavěným územím a zemědělskou plochou.
a)hlavní využití
• koexistence několika funkcí území uvedených v indexu bez výrazné preference jedné z nich
b)přípustné využití
• přírodní funkce
• ochrana a vytváření částí ÚSES zejména na místní úrovni
• výsadba porostů s přírodě blízkou druhovou skladbou
• rozšiřování ploch se zvýšenou ekologickou hodnotou
• rekreační funkce
• realizace mobiliáře pro nepobytovou rekreaci a relaxaci (např.odpočívadla,účelové
stezky,vyhlídky,altánky,pobytové louky apod.)

Celková cena
950 000 Kč
Město
Nové Sedlo

Kontaktujte svého makléře

Bc. Kateřina Holoubková

Mobil: +420 731 621 634
E-mail: katerina.holoubkova@re-max.cz